Föreningen Aktiviteter Nyheter Bli medlem Ungdomar Medicinskt
loggarma.gif (3092 bytes) nyheter.gif (2626 bytes)

Vedeldningsdebatten.

Astma och Allergiföreningen i Kronoberg höll debatt om vedeldnings hälsorisker måndagen den 13 november 2000. Ca 40 personer hade mött upp på Garvaren Nöje i Ljungby för at ta del av vad de inbjudna experterna från hela landet anser om vedeldning.

Ett antal tillverkare av vedeldningspannor och pelletsbännare hade tagit tillfället i akt att visa sina produkter.

Ordförande Arne Hallström, länsföreningen Kronoberg, hälsade de närvarande välkomna och öppnade debatten med att låta de inbjudna debattdeltagarna presentera sin roll och syn på ämnet.

Lotten hade avgjort att Ljungby kommuns energirådgivare, Hans Gunnar Bremer, fick inleda.

Hans Gunnar konstaterade att uppvärmningen av våra hus har låg prioritet i kommunen. Halva befolkningen bor i centralorten och resten "mitt i skogen". Av tradition har man alltid eldat på samma vis, så varför ändra på det?

Det finns en hel del gamla anläggningar som måste bytas ut mot nya miljögodkända anläggningar. Ljungby kommun har genom bidrag medverkat till att 100 st pelletsanläggningar installerats under året. Kommunen satsar stort på fjärrvärme. Redan innan det nya värmeverket är i drift har man tecknat ett hundratal kontrakt.

Hans Gunnar påpekade att all anslutning till fjärrvärme skall vara frivillig och att bioeldning i form av pellets har kommit för att stanna. Han hoppades att Riksdagen snart skulle släppa miljöpropositionen så att landsomfattande riktlinjer för vedeldning skapades.

Forskningschef Claes Tullin, Statens Provnings- och Forskningsinstitut, efterlyste ett miljökvalitetsmål.

Claes redogjorde för de skadliga ämnen som uppkommer vid felaktig bioeldning. Metan, partiklar, sot, aska, kolväten, bensen och marknära ozon nämndes. Även påverkan av växthuseffekten är betydande från gamla anläggningar. Man har beräknat att de 33000 T-Wh som produceras i gamla anläggningar genererar 65000 ton partiklar/år. Claes bekräftade att som Kronoberg eldar, eldar Sverige. 70% av anläggningarna är gamla, 30% har ackumulatortank, endast 10% är godkända miljöpannor.

Bertil Forsberg, forskare i luftföroreningar vid Umeå universitetssjukhus.

Har studerat vedeldningens påverkan på astmatiker. Boven är enligt Bertil halten av partiklar i luften, värst är de små partiklarna som lätt tar sig in i bostäderna via ventilationen. En amerikansk studie visar att när partikelhalten i luft innehåller 10-30 ppl påverkas 5% av astmatikerna. Ökar mängden partiklar med 20% påverkas 60- 70% av astmatikerna. Mängden av bensen i luften påverkar även astmatiker. Mätningar har visat att bensenhalten i luften i Lycksele är högre än i Stockholm och Göteborgs innerstäder. WHO har fastslagit att det föreligger fara med att utsättas för partiklar förorsakade av vedeldning.

Göran Pettersson, institutionen för kemisk miljövetenskap på Chalmers.

Göran ansåg att bilavgaser var värre än vedrök för astmatiker. Rök från vedeldning innehåller enligt honom inte några farliga ämnen, vilket kan förklara att tidigare generationer som levde nära vedrök inte ådrog sig allergier i någon högre utsträckning.

 Däremot hävdade Göran att ökningen av astma och allergi kan härledas till den ökade exponeringen av bensin- och dieselavgaser. Göran hävdade även att vissa antioxidanter som uppstår vid vedeldning med låg temperatur (vanillin och andra metoxidfenoler) skulle vara nyttiga att inhalera. Vi skall kämpa för att få bort grundorsaken till allergier och inte förändra den kemiska miljön genom att tex. ersätta levande blommor och krukväxter med plast- blommor som innehåller kemiska mjukgörare och flamskyddsmedel.

Roland Efraimsson, Astma och Allergiförbundet, Stockholm.

Roland ville satsa på sol, vind och vatten som energikällor. Han krävde ett förbud mot småskalig vedeldning i tätorter. Så många som 70-80 000 klagomål kommer årligen in beträffande besvär av vedeldning. Var tionde astmatiker drabbas. Det är viktigare att sätta gränsvärde på luftföroreningar än att fokusera på energisparande, då en miljögodkänd vedeldningsanläggning med god rening är mer energisnål än en konventionell äldre anläggning.

Bengt-Erik Löfgren, Statens Energimyndighet och Älvdalens fastbränsleteknik.

Hävdade att det var skillnad på vedeldning och vedeldning. Man beräknar att det finns 1.4 milj. vedeldare, 70% av dessa eldar på traditionellt vis, utan ackumulatortank, varje anläggning spyr ut 270 kilo tjära / år. Med en ackumulatortank utan rening minskar utsläppet till 45kg / år, med den sämsta reningstekniken kommer man ner till 4 kg / år och med den bästa 0,5 kg / år. Om man började elda pellets istället kommer man ner till 0,1 kg / år.

Sven Börjesson, miljöreporter i Sveriges radio.

Sven kastade in en brandfackla i debatten. Han hade tre goda skäl till småskalig vedeldning: den ger motion, är trevlig och är ett bra sätt att bli av med avfall. Men där var det med det fina med bioenergi. Han hävdade att bioenergin var en dålig affär. Att elda upp sågspån och flis som kunde bli utmärkta byggprodukter i så kallat kompositmaterial, är rena förlusten. Då ändå 80% av allt byggmaterial förr eller senare används som bränsle. Vad man skulle göra med de fenolhartser och andra kemiska ämnen som används vid framställnig av kompositmaterial, framgick inte.

Sven hävdade att 80% av Indonesiens bioproduktion eldades upp och att i de svenska sågverken produceras 550 m3 spillprodukter årligen som eldas upp.

Han såg en kalhuggen jord framför sig som ett resultat av allt flitigare global vedeldning.

Efter kaffepausen pucklade debattdeltagarna på varandra i sedvanlig ordnig. Ordföranden Arne hade ett strängt jobb att hålla tiderna för de olika inläggen och replikerna.

Sammanfattningsvis kan man konstatera efter en givande debatt att de flesta var ense om att vedeldning skall, i de fall småskalighet är nödvändig, genomföras i miljögodkända anläggningar. I tätbebyggda områden satsa på fjärrvärme och pellets.

En av de viktigaste ingredienserna för att lindra lidandet för våra allergiker är trots allt information. Information om hur man eldar, och om vad som orsakar besvären och att man inte skall oroa sig för gransämjan. Besväras man av grannens eldning, säg ifrån. Hjälper det inte be miljökontoret om hjälp, din vedeldande granne inser snart att Du gjort honom en tjänst.

Vid pennan

Ingemar Andersson.

Tillbaka>>>
Föreningen Aktiviteter Nyheter Bli medlem Ungdomar Medicinskt
Astma och Allergiföreningen i Ljungby
c/o Långh Tofsmesvägen 1
341
42 Ljungby
Telefon 0
706733477
 

© Astma och Allergi föreningen i Ljungby  1999
Design&Layout infoNetwork