Närvarande: Ombud från de tre lokalföreningarna, enl. lista.

Sida 1 (2)

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. §1. Mötets öppnande
Parentation med en tyst minut, för de under 2009 bortgångna §2. Parentation
Ombudsförteckning upprättades, lista skickades runt som fastställdes. §3. Fastställande av röstlängd
Dagordningen fastställdes enligt förslag. §4. Dagordning
Mötet fastställdes vara behörigt utlyst, med inbjudan 20/12 och utdelande av underlag vid januarimötet och rättelser i mars. §5. Mötets behöriga utlysande
Till ordförande för mötet valdes Lars-Åke Långh, Ljungby, och till sekreterare valdes Lars-Åke Långh, Ljungby §6. Presidie
Britt-Inger Folkesson, Älmhult och Barbro Jönsson, Ljungby valdes att justera protokollet och vara rösträknare vid behov. §6b. Justerare
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen och mötet fastställde den. Karin Karlsson, Växjö, redogjorde för årsbokslutet, mötet lade kassarapporten till handlingarna. §7. Verksamhets
berättelse
Revisor Roland Holmgren, Ljungby, föredrog revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. §8. Revisorernas berättelse
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2009. §9. Ansvarsfrihet
Motion till förbundet om att länsföreningen ska var medlemsbärare.
Redovisning av medlemsavgifter måste också bättras.
Tillgängligheten av svar från förbundet och kontoret måste bättras. (3 motioner)
§10. Motioner.
Förslaget i verksamhetsberättelsen fastställdes med tillägg av
a.Eventuellt anställa medlemsvärvare, som ska jobba för ökat medlemsantal i Kronobergs län
b.Inköpa luftrenare för medlemmar eller skola-dagis, föreslogs för att kunna hyra ut till medlemmar och övriga.
c.Vad säger Allergisköterskan om behov och önskemål om information och kunskap? Vi får fråga Birgitta Lagerkrantz, Växjö.
d.Skolinformation kanske vore en ny verksamhet, föreslog Barbro Jönsson, Ljungby, men det måste vara en arbetsgrupp för att bearbeta skolor och dagis och därmed fastställa informationsprogram.
e.Informationsskyldigheten måste finnas i alla led inom förbund och föreningar, samt även mellan medlemmar och mellan styrelser, även i muntlig form.
f.Förslag framfördes att kunna stödja medlemmar för att kunna deltaga i läger och resor inom förbundet. Styrelsen fick uppdrag att utarbeta en policy för detta.
§11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
Kassör, kunde inte utses, ingen intresserad. Styrelsen får konstituera fram en. §12. Val av kassör på 2 år
3 ledamöter är valda till 2011 och dessa får fortsätta och försöka utveckla verksamheten. (Se även §15) §14. Fastställande av antal ledamöter
  1. Ingen valdes, allapå omval avsades sig uppdrag, Annette Brincner, Växjö och Mary-Anné Ståhl, Älmhult avsades sig vid sittande bord, övriga hade dessutom inkommit med skrivelser om uppsägning.
§15. Val av Ledamöter och suppleanter
  1. Ingen suppleant valdes, styrelsen fick uppdraget att komplettera ledamöter och suppleanter på något sätt.
  2. Adjungerande till styrelsen kommer att knytas efter hand.
Revisor på 2 år omvaldes Roland Holmgren, suppleant lämnades t.v. vakant. §16. Val av Revisorer och suppleant
Styrelsen får fortsätta vara valberedning såsom tidigare år. §17. Valberedning
Mötet fastställde att ta beslutet om antal ledamöter, på ett höstmöte för hela länet alla medlemmar, där även framtida arbetssätt ska diskuteras och fastställas. §18. Antal ombud nästa årsmöte
Mary-Anné Ståhl, Älmhult, redovisade sina kontakter med Södergården och dess utbud. §19. Övriga frågor
Därmed avslutade ordföranden årsmötet och önskade den nya styrelsen lycka till, dessutom inbjöds till smörgåstårta och kaffe, §20. Avslutning
Ljungby 100411  
Vid protokollet

______________________
Lars-Åke Långh

 
Justeras

______________________          _____________________
Britt-Inger Folkesson                        Barbro Jönsson